مد لولیتا دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

لولیتا خرده فرهنگ مد که از ژاپن سرچشمه گرفته است. کمک به لباس تا این دختر لولیتا قبل از دیگر خیلی دیر شد!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpLolitaFashion