فقط کریکت نشده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

آمار همه مول حمله قبل از همبازی های خود را به آنها را بکشند!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyJustCricket