سفر جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پسر جنگل در راه خود برای غذا است .... کمک به او!

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Traps Platforms Obstacle Collecting Animal Jungle