جنگل Eggventure بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چنگ زدن به وانت میوه و با شتاب تمام تخم مرغ امکان پذیر است. پرش به بیش از موانع و دشمنان.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - اجرای چپ / راست
فاصله - پرش.

AdventureAnimalJungleEggventure