جنگل بوگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

صعود نردبان، میوه با شتاب، نوسان از انگور و بیشتر در این platformer.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyJungleBoogie