مبارزه با جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

وجوه حاصل از طریق جنگل و ساقه سایه از سربازان پنهان کردن در درخت کوچک روینده در زیر درخت.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionJungleCombat