Jellytris بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی تتریس با پیچ و تاب از ژله!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
بالا arrow کلید - چرخش
پایین کلید فلش - افت سریع.

ArcadeTetrisJellytris