بلوک های هگزا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بلوک هگزا html5 تتریس سبک بازی پازل، ساده و اعتیاد آور بلوک بازی پازل است. 2 حالت بازی در این بازی وجود دارد: سطح: ماموریت شما این است برای رسیدن به نمره هدف بدون اجرا از حرکت، و سپس سطح بعدی قفل خواهد شد. سطح بالاتر، سخت تر خواهد بود. بی پایان: خطوط شبکه را تا آنجا که ممکن است پر کنید و به نمره بالا برسید!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Arcade Tetris Matching Timing Android Html5 Blocks Mobile Iphone Ipad Touchscreen