دوستان شاد درختی - پریدن دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   336 84.62% with 39 votes

گزاف گویی در پرندگان و به عنوان بالا که ممکن است.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

GoreSeriesAnimalBirdsAdverJumpingHappyTreeFriendsNutty