مد دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

طراحی لباس های خود را و ببینید که چگونه آن را در دختر، تسویه حساب و توله سگ متناسب است.

کنترل بازی:
لباس با ماوس بر روی دختر، تسویه حساب و توله سگ بکشید.

GirlDress UpFashion