برای احزاب بالماسکه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا احزاب هر هالووین لباس مبدل در امدن به شما شرکت کنند؟ اجازه 'نگاهی به چگونگی این دختر برای حزب خود لباس می پوشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpMasqueradeParties