ماهی خوردن رشد بزرگ است! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قاعده اصلی در بازی تنظیم شده است ماهی بزرگ ماهی خوردن کمی ماهی شما می توانید شماره بازیکن را با کلیک کردن بر روی دو طرف در صفحه نمایش انتخاب بازیکن را فعال کنید و شما می توانید شخصیت ماهی خود را انتخاب کنید

کنترل بازی:
در بازی

2 Player Water Fish Collecting Html5 3+ Player