آتش آن را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

امتیاز با ساخت سبدهای از نقطه داغ. سبد تنها تعداد دفعات مشاهده شده اگر بازیکن شما شاخساره از نقطه داغ است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - Move.Spacebar - شلیک کنید.

ActionFire