لباس تا بازی با لی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس تا لی به نگاه واقعا زیبا. لی را دوست دارد به لباس و نگاه بسیار شیک برای همه موارد، و او نیاز به کمک شما!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpDress UpGameWith