نقطه و پیراستن منجوق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

راهنما دختر را انتخاب کنید یک دست کت و شلوار برای یک حزب.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDotsBeadsDressup