عروسک در لباس شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ایجاد یک عروسک در زیبا لباس شب خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsDollNightDresses