دفاع از کاروان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

با کلیک بر روی دشمنان ورودی به عنوان آنها سعی می کنند به حمله به کاروان خود را. ارتقا و بدست آوردن سلاح های قدرتمند تر

کنترل بازی:
ماوس - حمله 1 فاصله
- حمله 2 P
- نوار منو 1-9
- سلاح را انتخاب کنید انجمن Q، W، E، R، T، Y - کلیدهای داغ.

Shoot 'em UpMouse SkillDefendCaravan