Chatons سایبر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ببینید اگر شما می توانید مراقبت خوب از یک گربه را. خوراک و بازی با گربه. سطح شادی خود را بالا نگه دارید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingAnimalCyberChatons