Coolio بیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

راک از این بازی خیلی باحال است. فقط نامه مربوطه را ضربه بزنید هنگامی که یک موسیقی بلوک انتقال آن. شما همچنین می توانید نامه ای برای ضربه های طولانی نگه دارد. آهنگ خود را انتخاب کنید و آماده به صدای بلند یا محکم سر خود را به ضربه. لذت بردن از!

کنترل بازی:
SDF و JKL - نامه را فشار دهید.

MusicSongCoolioBeat