BOM ضرب و شتم نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3216 66.67% with 48 votes

را انتخاب کنید حرکت جنگنده خود را 'با بازی عبارت نشان داد موسیقی. به عنوان رئیس بازی عبور هر توجه داشته باشید، کلید مربوطه را فشار دهید. نزدیک تر است شما به ضرب و شتم بازی، آسیب بیشتری جنگنده خود را انجام خواهد داد.

کنترل بازی:
با استفاده از ضربه از موسیقی به شکست حریف خود را!

استفاده از کنترل در بازی.

FightingActionMusicBeatBattle