نارگیل صفری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

دکمه ماوس را کلیک کنید برای گرفتن عکس. با دقت هدف، شما فقط باید در دوربین خود را 60 قرار گرفتن در معرض. حالت صفری متشکل از 6 سطح است. برای هر سطح به شما خواهد شد رسالت و محدودیت زمانی داده می شود. پایان هر 6 سطح را به نفع خود بازی.

کنترل بازی:
ماوس به هدف، سمت چپ کلیک کنید به ساقه.

AdventureSimulationMouse SkillAnimalSide ScrollingTiming CoconutSafari