نارگیل 'صفری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سعی کنید برای گرفتن عکس از حیوانات وحشی در جنگل.

کنترل بازی:
استفاده از موس برای گرفتن عکس.

KidsAnimalCoconut-sSafari