پیراستن ورزش گاه به گاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیراستن این عیار منحصر به فرد در سبک مد ورزشی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCasualSportDressup