بسکتبال توپ 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بسکتبال توپ بازی پازل است که ترکیبی از ورزش شگفت انگیز بسکتبال همراه با پرندگان عصبانی بازی سبک بازی است. شما کنترل توپ و در هر سطح، شما باید بسکتبال گلوله از توپ به سبد آتش است. با این حال، تنها مسئله این است که سبد توسط یک سری از موانع مختلف مانند بلوک های چوبی و دیوارها مسدود شده است - شما باید از پرتاب کردن توپ ها به هر مانعی برای رسیدن به حلقه استفاده کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Sports Ball Mouse Skill Basketball Obstacle Series Canon Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking