حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما بگیرید و یاد دهید دیزنی می خواهم شما را به بازی با آنها را در ساحل. شما 'کردم به پاپ همه حباب تا AREN تی' هیچ سمت چپ.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsBubblesAdverAndroid