حباب Pooper بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مطابقت کردن حباب در گروه سه بار یا بیشتر به آنها پاپ کردن پازل. آن را برای تلفن های موبایل آسان است، اما این ها 'بازی بیش از اگر شما دان تی' حل پازل در زمان.

کنترل بازی:
کلید فلش نقطه.
نوار فضایی به شلیک کنید.

ArcadeBubblesMatching Timing Pooper