بازی صبحانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

آماده صبحانه خوب و دهان آبیاری!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

KidsFoodCookingFood ServingBreakfastGame