بیس بال ضرب وشتم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تام در حال پخش است در برابر رایان. هر دو معروف هستند برای اعمال بدنام آنها در خیابان. آنها فقط نیاز به انجام یک چیز، عکس هدف به مردم در خانه!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBaseballMayhem