لیگ بیس بال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

آماده برای لیگ بیس بال است. برای شروع بازی انتخاب هر حالت بازی سختی است. امتیاز و رسیدن به هدف شما اختصاص داده شده را به نفع خود بازی لیگ. مبتدی ها در حالت عمل بازی برای کمال بیشتر. همه بهتر است.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBaseballMouse SkillAndroid League