آلبرت سگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جمع آوری تمام ستاره با پریدن بر روی سطح شیب دار.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

Collecting AnimalJumpingAlbert