پریدن موز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   113 78.57% with 14 votes

پرش در اطراف و جمع آوری موز در حالی که dodging موجودات دیگر.

کنترل بازی:
پیکان راست - راست حرکت فلش سمت چپ
- حرکت به چپ
فاصله - پرش.

BananasCollecting AnimalMonkeyJumping