7 دریاهای شهرکهای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خرید خانه به عنوان افزایش قیمت، به عنوان سقوط قیمت به فروش برساند. پول، خرید خانه بزرگتر. بالاترین نمره را دریافت کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

AdventureMoneyHouseSeasEstates