Jungle Journey بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Jungle boy is on his way for food....help him!

کنترل بازی:
In game