کاشی و Timmy 'ترنر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

محل کاشی های خود را به نوبه خود قطعات مخالفان خود را به مال شما. پیروز شدن در با داشتن بیشترین کاشی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBoard Timmy-sTileTurner