اب زیر کاه سانتا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی به عنوان شر به بابا نوئل و اب زیر کاه را از طریق خانه و سرقت اقلام با ارزش خود را!

کنترل بازی:
کلید های arrow - جنبش
کنترل - دزدکی حرکت کردن

SneakySanta