ربات حمله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

متل قو سرگرم کننده اسکرول سمت ربات تیراندازی اکشن فضای.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionRobotAttack