آزمایشگاه ربات میکی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   195 79.17% with 24 votes

قطعات با هم قرار داده و در هر صورتی که دوست دارید را به ربات اصلی!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

RobotsFightingActionDecorateMickey-sLaboratory