میکی و دوستان خود در مبارزه با بالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   226 78.57% with 28 votes

میکی، دونالد و مسخره صهیونیستی آرام ماندن در هتل بزرگ موارد را به مبارزه با بالش وحشی تبدیل شده است! یک شخصیت را انتخاب کنید و به مبارزه با افراد خود را تا زمانی که بالش خود را در ظروف سرباز یا مسافر پر و کرکی، منفجر شود! به نوبه خود، شما باید 15 ثانیه برای انتخاب استراتژی خود را. برای برنده شدن، شما باید به آخرین ایستاده زمانی که پرهای واضح است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingShootingActionThrowingMickeyFriendsPillow