هواپیما قرمز دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هواپیما قرمز بازگشته است، قهرمان از آسمان عذاب به همه که مخالفت با آن را یک بار دیگر!

کنترل بازی:
W / S / A / D - جنبش
آتش - J
بمب - ک سلاح
- U
آزمایش - من

SeriesPlane