دوباره بجای اول برگشتن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

تفنگ خود را انتخاب کنید و ساقه اهداف عنوان دقیق که ممکن است به عنوان آنها توسط عبور.

کنترل بازی:
ماوس - هدف / شوت های فاصله
- بازنگری.

ShootingSeriesRebound