مناسب سوق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پرتاب کفش دقیقا به صورت بوش.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ThrowingMouse SkillTiming ProperPropel