جنگ های پورتال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

گودال پورتال بازی در مقابل بازی پورتال به دیدن خواهد کرد که در بالا آمده است به عنوان پادشاه از همه پورتال.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionPortalWars