راننده پیکسل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راننده پیکسل یک بازی خنک است که در آن شما می توانید یک سواری آزاد و یا وارد یک حالت حمله زمان شوید.

کنترل بازی:
در بازی

Driving Timing Unity Webgl Voxel