دزدان دریایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

انجام هر کاری که طول می کشد تا از بین بردن تیم مخالف. البته، دزدان دریایی دون تی 'مبارزه با مشت به مشت به طوری که آنها با زرادخانه از سلاح آرزومندیم مجهز شده است. هر تیم شامل 3 دزدان دریایی، آخرین تیم به یک بازمانده دزدان دریایی برنده خواهد شد. دزدان دریایی موفق باشید!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - پیاده روی فاصله
-. هدف و ساقه
است را وارد کنید - پرش.

StrategyActionShoot 'em UpTurn BasedPirates