حزب مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

رفتن به یک مهمانی، یک تعهد بسیار مهم برای یک دختر است. به همین دلیل لازم است که به دنبال کامل هنگامی که شما برای شرکت در این رویدادهای مهم اجتماعی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPartyFashion