باشگاه حزب پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مد و احزاب همواره با هم رفته است. وجود دارد باید هر حزب بدون حس خاصی از سبک وجود ندارد. این مهم است که برای رفتن به یک مهمانی خوب لباس پوشیدن و شاید ایجاد گرایش های جدید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpClubPartyDressup