پنجه شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این گربه نینجا فرار از راه خود را در خارج از این ساختمان پر از نگهبانان نینجا. این بسیار تاریک است، اما با کمک صدای گربه نینجا، می تواند کمی از نور را که می تواند به این گربه نینجا یک مسیر روشن را بدهد رها می کند.

کنترل بازی:
در بازی

Role Playing Adventure Action Obstacle Animal Action Rpg (hack And Slash) Webgl