تکانه استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نوسان از نقطه به نقطه با تار عنکبوت خود را. ادامه به سمت راست حرکت می کند بدون انداختن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillMomentumMaster