کمیته مبارزه با سانسور Stickman مرحله نهایی مسابقات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   295123 70.57% with 418 votes

کمیته مبارزه با سانسور می خواهید ام آن را قبل از هرگز دیده می شود! ما بازی ادای احترام لژیون 2 مسابقه برنده! کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Stick Minecraft Stickman Showdown