تفاوت جهان دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نقطه تفاوت در این دنیای دیوانه دیوانه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

PuzzleKidsWorldDifferences